هزینه ای
شرح خدمت

اعتبارات هزینه ای

رئوس فعالیتها :
1) تأمین و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی استان که براساس موافقتنامه متبادله ، دارای اعتبارات هزینه‌ای می‌باشند .
2) پرداخت تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان
4) تهیه و ارائه گزارش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای برای مراجع و مقامات ذیصلاح
 خدمت گیرندگان :کلیه دستگاههای اجرایی استان که اعتبارات هزینه‌ای آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود .
خدمت‌دهندگان :
  • معاونت نظارت و رئیس خزانه معین
  • رئیس اداره خزانه
  • معاون اداره خزانه
  • مسئول اعتبارات هزینه ای
  • مسئول دریافت و پرداخت و صدور چک( بانک لت )
 مدارک مورد نیاز: 1) درخواست وجه ، 2) موافقتنامه ، 3) صورتجلسه تخصیص ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  ، 4) تخصیص دستگاه اجرایی 
مراحل انجام کار :
1) ارائه درخواست وجه با امضاء ذیحساب به معاونت نظارت یا رییس اداره خزانه
2) ارائه موافقتنامه متبادله به معاونت هزینه یا رییس اداره خزانه
3) ارائه تخصیص به معاونت هزینه یا رییس اداره خزانه
4) ارائه درخواست تنخواه با امضاء ذیحساب به معاونت نظارت یا رییس اداره خزانه
5)  در صورت وجود نقدینگی پس از ارجاع درخواست‌های مذکور توسط معاونت نظارت  و رییس خزانه معین به این واحد و پس از تطبیق درخواست وجه یا موافقتنامه و فرم تخصیص درخواستهای مذکور تأمین اعتبار وثبت گردیده و سپس برای صدور سند و صدور چک( بانک لت ) به واحد تنظیم حسابها ارجاع می‌شود .

فلوچارت هزینه ایی

 

برای دریافت فایل های مربوط به هزینه ایی اینجا کلیک کنید

^