استرداد وجوه اشتباه واریزی
در راستای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشورکه اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و همچنین طبق ماده 31 قانون مذکور انتصاب ذیحساب با حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشد. لذا به منظور اعمال نظارت مالی بیشتر، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بصورت دوره‌ای اقدام به جابجایی ذیحسابان دستگاههای اجرایی می‌نماید. بنابراین پس از طی مراحل احراز صلاحیت عمومی و تخصصی فرد ذیحساب، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اقدام به پیشنهاد و معرفی نامبرده به اداره کل نظارت بر ذیحسابیها جهت صدور حکم ذیحسابی میکند.

^