تهیه و توزیع اوراق بهادار و بی بهاء و قبوض کنترله
شرح خدمت
این اداره کل براساس نیاز مصرفی دستگاههای اجرایی استان از اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار اوراق مورد نیاز را درخواست می کند . و درخواست بصورت سیستمی و با امضاء مسئول مخزن ، رییس اداره اموال و اوراق بهادرا و معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان به ادراه کل مذکور ارسال می گردد. پس از درخواست نوبت به دریافت اوراق مذکور می رسد که اوراق مذکور توسط چاپخانه دولتی و براساس حواله ای که توسط اداره کل اموال دولتی به چاپخانه ارسال میکند اوراق درخواستی را در اسرع وقت به این اداره کل ارسال می شود و طی صورتمجلسی کلیه اوراق دریافتی برگ شمار و تایید می شوند و میزان دریافتی در سیستم اوراق بهادرا ثبت می گردد . در مرحله آخر درخواست دستگاههای اجرایی توسط ذیحساب به این اداره کل ارسال می گردد و بر اساس میزان مصرف ماهانه اوراق مذکور در اختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد.

فلوچارت تهیه و توزیع اوراق بهادار و بی بهاء و قبوض کنترله

shoar
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^