تهیه و ارایه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه استان و اصلاحیه آن
شرح خدمت
در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده103قانون م.ع و دستورالعمل های صادره صورتحساب عملکرد بودجه ای استان و اصلاحیه صورتحساب مذکوردر مواعد مقرر تعیین شده جهت اداره هماهنگی و تلفیق تهیه و ارایه که در نهایت پس ازتلفیق صورتحسابهای استان ها صورتحساب عملکرد کل کشورتهیه و ارایه میگردد، ضمنا صورتحساب مربوطه در قالب لوح فشرده و سامانه اداره کل هماهنگی و تلفیق ارایه گردد
 

فلوچارت تهیه و ارایه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه استان و اصلاحیه آن

^