رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل
شرح خدمت
بررسی دیون بلامحل دستگاههای اجرایی مشمول مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور (دستگاههایی که مقررات خاص دارند و یا از شمول مواد یاد شده خارج هستند بررسی نمی شوند) در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل با عضویت معاونت نظارت مالی، رییس اداره نظارت مالی و ذیحساب اداره کل که با حکم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی به عضویت کمیسیون درآمده و موظف به بررسی فهرست و اسناد دیون بلامحل واصله می باشند و اعلام موافقت با پرداخت از محل اعتبارات جاری (هزینه ای) مندرج در بودجه دستگاههای اجرایی تحت عنوان "دیون بلامحل".
پس از دریافت قانون بودجه ابلاغی، بررسی دستگاههای ثابت و جدید مندرج در قانون بودجه سالیانه صورت می پذیرد. سپس در مرحله بعد پس از دریافت فهرست و اسناد دیون دستگاه، بررسی و رفع نواقص، فهرست دیون ارسالی در سیستم بارگزاری می شود و پس از تکمیل نمودن اسناد دریافتی از دستگاه، مدارک جهت طرح و بررسی در کمیسیون آماده می شود.نهایتاٌ بعد از برگزاری جلسه کمیسیون، پیش نویس صورتجلسه تهیه و نتایح به سیستم دیون بلامحل وارد و سپس صورتجلسه نهایی به همراه نامه تاییدیه از سیستم دریافت و با اخذ‌ امضاء از اعضاء کمیسیون، نماینده دستگاه و اخذ امضاء نهایی از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی صورتجلسه به دستگاههای اجرایی ابلاغ و اسناد دریافتی به نماینده دستگاه عودت می گردد.
^