گزارش صد روز نخست
گزارش صد روز نخست دولت
گزارش صد روز نخست دولت دوازدهم و فعالیت های وزارت اقتصاد و دارایی تحت عنوان اقتصاد مردم دار به شرح ذیل می باشد:
 

مستندات صد روز نخست

عنوان دستاورد دریافت اینفوگرافیک دستاورد دریافت فیلم دستاورد
تسهیل ازدواج دریافت دریافت
شفاف سازی مالی دریافت دریافت
تامین سرمایه ارزان دریافت دریافت
جلب سرمایه خارجی دریافت دریافت
پرداخت های عمرانی دریافت دریافت
رونق تولید ملی دریافت دریافت
مبارزه با قاچاق دریافت دریافت
اشتغال زدایی ضربتی دریافت دریاقت
دولت خوش حساب دریافت دریافت
التزام به کاهش نرخ سود دریافت دریافت
^