پیوندها

پرسش و پاسخ
سوالات متداول
سوال و جواب مهم درباره سهام عدالت
 1. سوال :پرداخت سود سهام عدالت؟

ج :تا کنون سهامداران فاز اول مراحل اول  (مددجویان نهادهای حمایتی )،دوم (روستائیان و عشایر) سوم (شاغلین و بازنشستگان ) سود عملکرد سال 86 را دریافت نمودند و برای مشمولان باقیمانده تا پایات استهلاک ارزش اسمی سهام از محل سود سهام سودی پرداخت نخواهد شد

 1. سوال :ثبت نام جدید؟

ج :ثبت نام جدید برای سهام منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و اعلام ستاد مرکزی می باشد که به محض اعلام به دبیرخانه ستاد استانی اطلاع رسانی های لازم انجام خواهد پذیرفت .

 1. سوال :تعیین تکلیف فراخوانهای اصلاح و تکمیل؟

ج :فراخوانهای اصلاح و تکمیل پس از تاییدیه ثبت احوال و دریافت اطلاعات توسط ستاد مرکزی صادر خواهد شد.

 1. سوال :عدم احراز تکفل؟

ج :برای مشمولانی که  عدم احراز تکفل در فرم گزارش خلاصه وضعیت برای آنها درج گردیده از طرف ستاد مرکزی برای آنها برگه ای صادر نگردیده ،که به شرط ثبت در شرکت تعاونی محل هیچ تفاوتی با سهامداران دیگر ندارند .

 1. سوال :تکرار درج اطلاعات؟

ج :نشان دهنده این موضوع می باشد که فردی در طی یک مرحله دو فرم شناسایی تکمیل نموده که با پیگیری از ستاد مرکزی برای آنها شماره شناسایی صار خواهد شد.

 1. سوال :فروش سهام؟

ج: طبق ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه خرید و فروش سهام و یا پرداخت سود آن تا زمان استهلاک ارزش اسمی سهام از محل سود آن ممنوع می باشد.

-------------------------------------------------------------------------------------------
مدارك مورد نياز ومراحل انجام كار براي افتتاح حسابهاي دولتي را تشريح نماييد

مدارك موردنياز:

 • درخواست افتتاح/ تغير امضا / انسداد و انتقال موجودي حساب ممهور به مهر ذيحسابي و امضاي ذيحساب دستگاههاي اجرايي
 • نمونه امضاي مجاز درج شده دركارنهاي امضاي بانكهاي عامل (درخصوص حسابهاي قابل برداشت)

مراحل انجام كار:

الف) افتتاح حسابهاي دولتي

 1. دريافت درخواست افتتاح حساب ذيحساب دستگاههاي اجرايي به انضمام سه برگ كارت بانك عامل تكميل شده توسط دستگاه در صورت قابل برداشت بودن حساب (در صورت غيرقابل برداشت بودن حساب، نياز به كارت نمي باشد) فتوكپي حكم كارگزيني و فتوكپي شناسنامه صاحبان امضا مجاز
 1. بررسي جهت مطابقت به سهميه بندي ابلاغ شده توسط وزارتخانه

ب) تغيير امضاهاي مجاز حسابهاي دولتي

1- دريافت درخواست تغيير امضا حساب به وسيله ذيحساب دستگاههاي اجرايي به انضمام سه برگ كارت بانك عامل تكميل شده توسط دستگاه در صورت قابل برداشت بودن حساب (در صورت غير قابل برداشت بودن حساب، نياز به كارت نمي باشد) فتوكپي حكم كارگزيني و فتوكپي شناسنامه صاحبان امضا مجاز

2- ثبت درخواست در برنامه اتوماسيون اداري واحد افتتاح حساب و صدور برگ معرفي نامه خزانه معين استان و اخذ امضاهاي مجاز

ج) انسداد حسابهاي دولتي:

1-  دريافت درخواست انسداد حساب به وسيله ذيحسابان دستگاههاي دولتي براساس دلايل موجه قانوني و ذكر محل انتقال مانده وجه

2-ثبت در برنامه اتوماسيون واحد افتتاح حساب و صدور نامه رسمي درخواست انسداد حساب در بانك عامل

3-رونوشت به ذيحساب دستگاههاي اجرايي جهت اطلاع و ارسال اصل نامه به بانك عامل
-------------------------------------------------------------------------------------------
مدارك مورد نياز ومراحل انجام كار براي وصول درآمدهاي شركتهاي دولتي كدامها هستند ؟

مدارك موردنياز:

 • فرم درآمد شركتهاي دولتي
 • موافقتنامه درآمد شركتهاي دولتي
 • اصل فيش بستانكار خزانه معين

مراحل انجام كار:

 1. ارائه و واريز درآمد شركتهاي دوتي به انضمام فيش واريزي به وسيله ذيحساب شركت دولتي
 1. بررسي فرمها از نظر عمليات حسابداري و رعاي مقررات درآمدي
 1. تطبيق فيش واريزي با صورتحساب بانكي
 1. ارائه تائيد وصول درآمد شركتهاي دولتي به دستگاههاي اجرايي ذيربط در صورت عدم اشكال
 1. پرداخت از محل درآمد شركتهاي دولتي به دستگاههاي اجرايي ذيربط براساس مقررات و سقف اعتبار مصوب اعلام شده از طرف خزانه داري كل

مقررات مورد عمل و مراحل انجام كار در اداره تمركز وتلفيق حسابها كدامها مي باشند ؟

·        استفاده از عناوين و تقسيمات مندرج در قانون بودجه سالانه كل كشور و اصلاحيه هاي آن
·        استفاده از قوانين محاسبات عمومي كشور، قانون بودجه كل كشور، مقررات ديوان محاسبات ، دستورالعملهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، بخشنامه ها و آيين نامه هاي ابلاغي و مجوزهاي قانوني خاص در مورد صورتهاي مالي و تراز نهايي دستورالعملها و بخشنامه هاي رسيده از وزارت متبوع.
·        استفاده از قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
·        رسيدگي و حصول اطمينان از كامل بودن صورت حسابها و رعايت سرفصلهاي استاندارد طبق دستورالعمل ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور و موازنه گروه حسابهاي بودجه اي و دريافت و پرداخت، اعتبارات ابلاغي، ساير منابع، سپرده، درآمدهاي اختصاصي، حسابهاي سنواتي، درآمدهاي عمومي و حسابهاي انتظامي تملك داراييهاي مالي و گروه حساب واگذاري داراييهاي مالي و ...
·        انجام پيگيريهاي لازم و اعلام موارد واخواهي به ذيحسابي هاي دستگاههاي اجرايي
·        رسيدگي به موارد واخواهي وصولي، ثبت در رايانه و بايگاني صورتحسابها.

بيشتر
^