درآمد
شرح خدمت

درآمد

رئوس فعالیتها :
1) جمع‌آوری درآمدهای وصول شده توسط دستگاههای اجرایی استان و ارسال آنها به اداره‌کل خزانه بصورت ماهانه (پایان هر ماه)
2) کنترل درآمد اختصاصی شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی
3) پرداخت درآمد اختصاصی شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی تا سقف مصوب قانون بودجه
خدمت گیرندگان :
کلیه  ودستگاههای اجرایی وشرکت های دولتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز به وصول درآمد می باشند  .
خدمت دهندگان :
1) معاونت نظارت  و رئیس خزانه معین، 2) رئیس اداره  خزانه ،3) معاون اداره  خزانه،4) مسئول واحد درآمد ، 5)تنظیم حسابها ، 6) دبیرخانه
مدارک مورد نیاز:
1) جهت انتقال درآمد فیشهای/ صورتحساب بانکی مورد نیاز است
2) جهت درامد اختصاصی درخواست ذیحساب دستگاه اجرایی  یا شرکت دولتی واصل فیش بانکی/ صورتحساب بانکی مورد نیاز است
مراحل انجام کار انتقال درآمد
الف :درآمد عمومی
1) دریافت صورتحساب بانکی از سامانه بانک ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2) وارد نمودن ارقام در قالب فرم شماره 6 درآمد عمومی استانی و عمومی ملی
3) ارسال نامه انتقال درآمدهای استان به بانک مرکزی به اداره کل خزانه
4) ارسال و فاکس کلیه مدارک انتقال درآمد
ب) درامد اختصاصی:
1) دریافت درخواست ذیحساب جهت درامد اختصاصی
2) بررسی درخواست ذیحساب
3) صدور مجوز جابجایی و انتقال وجه به حساب دستگاه اجرایی یا شرکت دولتی از طریق سیستم بانک لت

فلوچارت درآمد


برای دریافت فایل های مربوط به درآمد اینجا کلیک کنید


 
 
shoar
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^