استرداد وجوه اشتباه واریزی
شرح خدمت
در راستای اجرای ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور در این خدمت بررسی و اعلام موافقت و یا عدم موافقت با پیشنهاد تقسیط بدهی و یا دادن مهلت بابت بدهی اشخاص به دستگاهها و موسسات دولتی صورت می پذیرد. در این راستا پس از دریافت پیشنهاد بررسی درخواست مربوطه از لحاظ دارا بودن شرایط عمومی از جمله ارائه پیشنهاد توسط مقام مجاز، ارائه اطلاعات لازم از جمله مشخصات بدهکار، نوع بدهی، مبلغ و تعداد اقساط پیشنهادی صورت می گیرد و نهایتاً بررسی مقررات قانونی که منجر به صدور موافقت یا عدم موافقت با پیشنهاد ارائه شده می گردد.

فلوچارت بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای اجرایی

^