حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي
شرح خدمت
در اجرای تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور،حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات طرح های عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می بایست توسط حسابرسان منتخب اداره کل امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود. در این راستا پس از تعیین برنامه زمانبندی رسیدگی و تماس با نهاد عمومی غیر دولتی و آمادگی نهاد مربوطه، گروه حسابرسی انتخاب می گردد و سپس با مراجعه گروه حسابرسی و بررسی اسناد هزینه نسبت به صدور گزارش حسابرسی بر اساس رسیدگی های بعمل آمده اقدام لازم صورت می گیرد.

فلوچارت حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی

^