نام زیرپورتال : لرستان
1389/5/31 يكشنبه   علی جفار
 
سمت  مدیر شعبه البرز خرم آباد
 
تلفن محل كار  4200352
دورنگار  4200099
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس اقتصاد بازرگانی
سوابق كاري 
رئیس اداره بازاریابی بیمه های آتش سوزی - رئیس شعبه اهواز- سرپرست شعبه بندر امام خمینی - مسئول صدور شعبه قزوین - رییس شعبه خرم آباد
 

 
امتیاز دهی
 
 

^