نام زیرپورتال : لرستان
1389/5/31 يكشنبه   محمدعلی فراهانی
 
سمت  سرپرست شعبه دانا خرم آباد
 
تلفن محل كار  4208161
دورنگار  4208157
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز
سوابق كاري 
رییس شعبه خرم آباد - معاون شعبه خرم آباد - سرپرست شعبه خرم آباد
 

 
امتیاز دهی
 
 

^