نام زیرپورتال : لرستان

  منشور اخلاقی سازمان

 1- به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت‌شناسی رعایت گردد.

2- نسبت به همکاران و مراجعان با خشروئی و متنانت رفتار شود.

3- راهنمائی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.

4- فضای مراودت به گونه‌ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.

5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، مذهبی و غیره) صورت گیرد.

6- به صحبت‌ها و خواسته‌های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگوئی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.

7- اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب، به همکاران ارائه گردد.

8- انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد.

9- از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هرگونه هدیه خودداری شود.

10- در صورت مشاهده هرگونه سو استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه ، موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود.

11- فعالیت‌ها زمان‌گذاری شود و براساس زمان پیش‌بینی شده انجام گیرد.

12- فعالیت‌ها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سلیقه کارکنان یا مدیران.

13- از شایعه‌سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می‌کند، پرهیز شود.

14- رازدار بوده و از افشا اسناد محرمانه خودداری کند.

15- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.

16- از استعمال دخانیات بویژه در محیط کار پرهیز شود.

17- تجهیزات و اشیا  بگونه‌ای استقرار یابند که در زمان موردنظر به راحتی در دسترس باشند.

18- حسب مورد از وسایل استاندارد که ایمنی لازم را دارند استفاده شود.

19- از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود.

20- سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود.

21- از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد.

22- اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسوئی داشته باشد.

23- نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد.

24- قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق رعایت شود.

25- از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، خودداری شود.

1
^