نام زیرپورتال : لرستان
  منشور اخلاقي سازمان

 1- به موقع در محل كار حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت‌شناسي رعايت گردد.

2- نسبت به همكاران و مراجعان با خشروئي و متنانت رفتار شود.

3- راهنمائي و اطلاعات لازم به طور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.

4- فضاي مراودت به گونه‌اي باشد كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.

5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، مذهبي و غيره) صورت گيرد.

6- به صحبت‌ها و خواسته‌هاي مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگوئي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش صورت گيرد.

7- اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب، به همكاران ارائه گردد.

8- انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني صورت گيرد.

9- از مظاهر فساد اداري نظير توصيه، سفارش و اخذ هرگونه هديه خودداري شود.

10- در صورت مشاهده هرگونه سو استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافت هديه ، موضوع به مسئولين ذيربط اطلاع داده شود.

11- فعاليت‌ها زمان‌گذاري شود و براساس زمان پيش‌بيني شده انجام گيرد.

12- فعاليت‌ها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سليقه كاركنان يا مديران.

13- از شايعه‌سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف مي‌كند، پرهيز شود.

14- رازدار بوده و از افشا اسناد محرمانه خودداري كند.

15- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.

16- از استعمال دخانيات بويژه در محيط كار پرهيز شود.

17- تجهيزات و اشيا  بگونه‌اي استقرار يابند كه در زمان موردنظر به راحتي در دسترس باشند.

18- حسب مورد از وسايل استاندارد كه ايمني لازم را دارند استفاده شود.

19- از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان جلوگيري شود.

20- سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود.

21- از اختيارات و قدرت سازماني استفاده صحيح صورت گيرد.

22- اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردي با آن همسوئي داشته باشد.

23- نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئوليت داشته باشد.

24- قوانين و مقررات سازماني بطور دقيق رعايت شود.

25- از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند، خودداري شود.

1
^