نام زیرپورتال : لرستان
بخشنامه ها و قوانين ذيحسابان 1390
ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي.tif
1.55 MB
محاسبه يك و نيم (1.5) سال پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به هر ميزان قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاي هر سال سابقه.tif
7.18 MB
مبناي كسر مقرري ماه اول موضوع ماده 100 قانون خدمات كشوري.tif
1.55 MB
لغو قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي.tif
3.13 MB
كاركنان قراردادي (الحاق يك تبصره به بند (10) ضوابط اجرايي بودجه سال 90.tif
1.71 MB
قانون اصلاح بند ب ماده 44 ق ب پنجم .tif
591.45 KB
حق سرانه بيمه درماني سال 90 .tif
4.73 MB
اهم احكام قانون بودجه سال 90.tif
5.5 MB
اصلاح روشهاي حسابداري.tif
1.51 MB
ابلاغ شيوه نامه اجرايي بانك اطلاعات مديران حرفه اي.tif
1.22 MB
آيين نامه ايمني امور پيمانكاري.tif
2.84 MB
آيين نامه اجرايي جزء الف بند 108 قانون بودجه90 .tif
3.54 MB
غير قانوني بودن فعاليت هاي انتفاعي شركت هاي تعاوني كارمندي و انجام خدمات سودآور و غير مرتبط با امور مسكن -مصرف و اعتبار كارمندان.tif
670.262 KB
برنامه زمانبندي تشكيل كميسيون رسيدگي به ديون بلا محل.tif
281.442 KB
ضريب حقوق سال 90.pdf
53.856 KB
دومين جلسه ذيحسابان 11-3-90.tif
4.56 MB
خريد محصولات و خدمات امنيتي ازشركتهاي خارجي .tif
3.06 MB
1 استفاده دستگاههاي اجرايي از نمايندگان قضايي تاييد صلاحيت شده .tif
3.67 MB
2 معافيت علي الحساب ماليات حقوق براي 2 ماه اول سال 90 .tif
7.67 MB
1
^