نام زیرپورتال : لرستان
بخشنامه ها و قوانين ذيحسابان 1390
ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي.tif
1/55 MB
محاسبه يك و نيم (1.5) سال پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به هر ميزان قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاي هر سال سابقه.tif
7/18 MB
مبناي كسر مقرري ماه اول موضوع ماده 100 قانون خدمات كشوري.tif
1/55 MB
لغو قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي.tif
3/13 MB
كاركنان قراردادي (الحاق يك تبصره به بند (10) ضوابط اجرايي بودجه سال 90.tif
1/71 MB
قانون اصلاح بند ب ماده 44 ق ب پنجم .tif
591/45 KB
حق سرانه بيمه درماني سال 90 .tif
4/73 MB
اهم احكام قانون بودجه سال 90.tif
5/5 MB
اصلاح روشهاي حسابداري.tif
1/51 MB
ابلاغ شيوه نامه اجرايي بانك اطلاعات مديران حرفه اي.tif
1/22 MB
آيين نامه ايمني امور پيمانكاري.tif
2/84 MB
آيين نامه اجرايي جزء الف بند 108 قانون بودجه90 .tif
3/54 MB
غير قانوني بودن فعاليت هاي انتفاعي شركت هاي تعاوني كارمندي و انجام خدمات سودآور و غير مرتبط با امور مسكن -مصرف و اعتبار كارمندان.tif
670/262 KB
برنامه زمانبندي تشكيل كميسيون رسيدگي به ديون بلا محل.tif
281/442 KB
ضريب حقوق سال 90.pdf
53/856 KB
دومين جلسه ذيحسابان 11-3-90.tif
4/56 MB
خريد محصولات و خدمات امنيتي ازشركتهاي خارجي .tif
3/06 MB
1 استفاده دستگاههاي اجرايي از نمايندگان قضايي تاييد صلاحيت شده .tif
3/67 MB
2 معافيت علي الحساب ماليات حقوق براي 2 ماه اول سال 90 .tif
7/67 MB
1
^