پیوندها

فايل ها
جوابيه مدير كل نظارت بر اجراي بودجه درخصوص پرداخت مابه التفاوت كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان مربوط به نيمه دوم سال 86و سال 87 موضوع بند4ماده 68قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان جوابيه مدير کل نظارت بر اجراي بودجه درخصوص پرداخت مابه التفاوت کمک هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان مربوط به نيمه دوم سال 86و سال 87 موضوع بند4ماده 68قانون مديريت خدمات کشوري براي بازنشستگان .tif
45.82 KB
سومين جلسه مشترك ذيحسابان سومين جلسه مشترک ذيحسابان.tif
398.214 KB
عدم جذب نيروهاي قراردادي به صورت ساعتي ويا حجم كار معين بدون اخذ موافقت وزارتخانه يا سازمان مركزي عدم جذب نيروهاي قراردادي به صورت ساعتي ويا حجم کار معين بدون اخذ موافقت وزارتخانه يا سازمان مرکزي.tif
28.252 KB
فرآيند رسيدگي ،مطالبه و وصول ماليات و عوارض( موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده فرآيند رسيدگي ،مطالبه و وصول ماليات و عوارض( موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده .tif
180.296 KB
فرآيند رسيدگي ،مطالبه و وصول ماليات و عوارض( موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده فرآيند رسيدگي ،مطالبه و وصول ماليات و عوارض( موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده .tif
180.296 KB
فرم گزارش ماده 91 قانون محاسبات عمومي فرم گزارش ماده 91 قانون محاسبات عمومي.tif
49.222 KB
مصوبات جلسه مشترك ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي استان مورخ 8-6-89 مصوبات جلسه مشترک ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي استان مورخ 8-6-89 .tif
50.1 KB
معرفي آزمايشگاه هاي مورد تاييد در زمينه كنترل و انطباق مصالح مورد استفاده در پروژه هاي عمراني استان با استاندارد ملي معرفي آزمايشگاه هاي مورد تاييد در زمينه کنترل و انطباق مصالح مورد استفاده در پروژه هاي عمراني استان با استاندارد ملي.tif
691.856 KB
معرفي آزمايشگاه هاي مورد تاييد در زمينه كنترل و انطباق مصالح مورد استفاده در پروژه هاي عمراني استان با استاندارد ملي معرفي آزمايشگاه هاي مورد تاييد در زمينه کنترل و انطباق مصالح مورد استفاده در پروژه هاي عمراني استان با استاندارد ملي.tif
691.856 KB
ممنوعيت اخذ هرگونه هزينه چاپ آگهي ممنوعيت اخذ هرگونه هزينه چاپ آگهي .tif
691.856 KB
ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي .tif
137.772 KB
مهلت و چگونگي واريز مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك سرمايه اي و هزينه اي مهلت و چگونگي واريز مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک سرمايه اي و هزينه اي.tif
83.194 KB
بيشتر
^