پیوندها

فايل ها
كاركنان قراردادي (الحاق يك تبصره به بند (10) ضوابط اجرايي بودجه سال 90.tif
1.71 MB
قانون اصلاح بند ب ماده 44 ق ب پنجم .tif
591.45 KB
حق سرانه بيمه درماني سال 90 .tif
4.73 MB
اهم احكام قانون بودجه سال 90.tif
5.5 MB
اصلاح روشهاي حسابداري.tif
1.51 MB
آيين نامه اجرايي جزء الف بند 108 قانون بودجه90 .tif
3.54 MB
لغو قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي.tif
3.13 MB
مبناي كسر مقرري ماه اول موضوع ماده 100 قانون خدمات كشوري.tif
1.55 MB
مصرف بهينه منابع و رعايت دقيق قوانين و مقررات و اعمال نظارت مالي موثر بر مخارج مصرف بهينه منابع و رعايت دقيق قوانين و مقررات و اعمال نظارت مالي موثر بر مخارج.tif
814.444 KB
لزوم حمايت از برنج توليد داخلي لزوم حمايت از برنج توليد داخلي .tif
55.716 KB
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل.tif
42.23 KB
قانون اصلاح ماده 60 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون اصلاح ماده 60 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.tif
1.07 MB
عدم وجاهت قانوني تامين هزينه آگهي مناقصات در جرايد توسط برنده   مناقصه عدم وجاهت قانوني تامين هزينه آگهي مناقصات در جرايد توسط برنده مناقصه.tif
105.248 KB
عدم انعقاد قرارداد مازاد بر ده برابر نصاب معاملات بزرگ با اشخاص فاقد  صورتهاي مالي  حسابرسي شده عدم انعقاد قرارداد مازاد بر ده برابر نصاب معاملات بزرگ با اشخاص فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده.tif
595.102 KB
عدم استفاده شخصي از خودروهاي دولتي عدم استفاده شخصي از خودروهاي دولتي.tif
55.582 KB
چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي.tif
81.584 KB
پرداخت حق بيمه و حقوق بازنشستگي بابت سنوات بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از محل واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري پرداخت حق بيمه و حقوق بازنشستگي بابت سنوات بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت از محل واگذاري سهام شرکتهاي قابل واگذاري .tif
35.556 KB
پرداخت پاداش پايان سال(عيدي) پرداخت پاداش پايان سال(عيدي).tif
201.318 KB
ماده 5 آيين نامه تضمين معاملات دولتي بند (د) ماده 5 آيين نامه تضمين معاملات دولتي.tif
41.832 KB
بدهي سنواتي شركتهاي طرف قرارداد با پزشكي قانوني استان بدهي سنواتي شرکتهاي طرف قرارداد با پزشکي قانوني استان.tif
25.264 KB
بيشتر
^