پیوندها

فرم

فرم شكايات متقاضيان سرمايه گذاري جهت ارايه به هيات بررسي و رسيدگي به شكايات و اعتراض متقاضيان سرمايه گذاري، موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
1-حقيقي
* نام و نام خانوادگي
نام پدر
كد ملي
2- حقوقي
نام شركت
شماره ثبت شركت
نوع فعاليت شركت
* عنوان مجوز درخواستي
* دستگاه صادركننده مجوز
* شرح مختصري از اقدامات صورت پذيرفته توسط متقاضي براي اخذ مجوز
* مشكلات اخذ مجوز
* 7- عنوان دستگاه / وزارتخانه هايي كه متقاضي در فرايند اخذ مجوز درخواستي با مشكل مواجه گرديده
* شماره تماس تلفني
پست الكترونيكي متقاضي
آدرس متقاضي
 
امتیاز دهی
 
 

^