پیوندها

معاونین اداره کل
نادر مددی
  • نادر مددی اداره کل امور اقتصادی و داراریی معاون توسعه مدیریت و منابع
عبدالرضا جلیلی
  • عبدالرضا جلیلی اداره کل امور اقتصادی و داراریی سرپرست معاونت نظارت مالی و خزانه معین
علی امرایی
  • علی امرایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سرپرست معاونت اقتصادی
^