پیوندها

اهداف و وظايف
نام زیرپورتال : لرستان
الف : هدف 
 تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور زماني و اجراي سياستهاي مالياتي و تنظيم و اجراي برنامه همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي خارجي
 
ب : وظايف   
- تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در اجراي آنها
- پيشنهاد، دريافت، بررسي و انجام كليه امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي ايران در خارج و سرمايه گذاري‌هاي خارجي در ايران و همچنين كمكهاي اقتصادي و فني به كشورهاي خارجي.
- پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجي و بين‌المللي و همچنين تحصيل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجي.
- تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و مالي و فني ايران با ساير كشورها و سازمانها و موسسات اقتصادي و مالي بين‌المللي و ايجاد هماهنگي در اعمال نظارت بر اينگونه روابط و مناسبات بين‌المللي.
- نظارت بر فعاليتهاي مالي و اقتصادي بخش خصوصي در جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي.
- اجراي تكاليف مربوط به امور پولي، بانكي، بيمه‌اي، ارزي و اعتباري كشور كه به موجب قوانين و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي محول مي‌گردد.
- نظارت بر تشخيص و وصول مالياتهاي مستقيم و همچنين وصول مالياتهاي غيرمستقيم و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي گمركي.
- مراقبت در امر وصول ساير منابع درآمدي دولت كه در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
- اجراي مراقبت عمومي واردات، صادرات، قراردادهاي بازرگاني، موافقتهاي پاياپاي و اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها.
- ايجاد تسهيلات و كمكهاي لازم به كارگران و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي توليدي مشمول قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي.
- تمركز وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي‌شود و همچنين درآمد شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي و برقراري ترتيبات لازم براي اينكه شركتهاي دولتي بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمايند.
- تمركز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي در حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي.
- افتتاح حسابهاي بانكي وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي در بانك مركزي يا شعب ساير بانكهاي داخلي در مركز و شهرستانها.
- تخصيص اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي جاري و عمراني با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ابلاغ آن به دستگاههاي اجرائي مربوط.
- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي به حسابهاي بانكي وزارتخانه‌ها و موسسات و ساير دستگاههاي اجرائي و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه‌هاي عمراني گذشته.
- ايجاد تسهيلات لازم در پرداختها از طريق واگذاري تنخواه‌گردان حسابداري به دستگاههاي اجرائي.
- رد سپرده‌هاي قابل استرداد و همچنين وجوهي كه زائد بر ميزان مقرر وصول مي‌شود.
- صدور حواله اعتباراتي كه در بودجه عمومي به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي يا به عنوان كمك و اعانه به موسسات غيردولتي منظور مي‌شود.
- رسيدگي و موافقت با پرداخت ديون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از محل اعتبار ديون بلامحل.
- واگذاري پيش‌پرداخت براي رفع احتياجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با رعايت مفاد ماده 77 قانون محاسبات عمومي كشور.
- تسليم صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه مربوط به حسابهاي درآمد بودجه عمومي دولت و سپرده‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به ديوان محاسبات كشور.
- تعيين نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ها موردقبول واقع مي‌شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با هماهنگي ديوان محاسبات كشور.
- دريافت صورتحسابهاي ماهانه و سالانه از دستگاههاي اجرايي براي بررسي و درج در صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور.
- اخذ ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركتهاي دولتي براي بررسي و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور.
- تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور.
- دادن مهلت و يا تخصيص بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي.
- بررسي و اظهارنظر در مورد لوايح و همچنين تصويبنامه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي، محاسباتي، معاملاتي، بانكي و اقتصادي دارند.
- مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهاي پرداختي به دستگاههاي اجرايي از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي.
- رسيدگي به موجودي و نظارت و تمركز حساب اموال دولتي در اختيار دستگاههاي اجرايي.
- نگهداري اسناد مالكيت اموال غيرمنقول دولت كه حق استفاده آنها بعهده دستگاههاي اجرايي ذيربط مي‌باشد.
- رسيدگي به موارد تخلف از اجراي مقررات در امر پرداخت هزينه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور.
- تهيه و توزيع و همچنين نظارت بر چاپ اوراق بهادار كنترلر دولت و ساير اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي دولت منظور در قانون بودجه كل كشور مورداستفاده قرار مي‌گيرد.
- انتصاب ذيحساب و معاون ذيحساب در دستگاههاي اجرايي طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور.
- انجام ساير وظايفي كه بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده است.
- تضمين وامها و اعتبارات اعطايي به دولت.
- بررسي بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي كه سهام آنها متعلق به دولت است براي طرح و تصويب در مجامع عمومي شركتهاي مزبور.
- انتشار اوراق مشاركت در چهارچوب مقررات قانوني و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط.
- صدور اجازه استفاده از ماشينهاي نقش تمبر غيرپستي در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و نظارت بر نحوه كار آنها و همچنين انجام ساير تكاليفي كه طبق قانون "استفاده از ماشينهاي نقش تمبر" به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده است.
- توزيع و فروش سفته و بارنامه تجارتي از طريق شبكه بانكي كشور و نگاهداري حساب آنها.
- بررسي‌هاي مالي براي شناسايي منابع درآمدي كشور و پيشنهاد وضع و يا اصلاح قوانين و مقررات مالي.
بيشتر
^