نام زیرپورتال : لرستان
اطلاعیه ها و بخشنامه ها

1390/12/21 يكشنبه

آگهي فراخوان مزايده شماره 2-90 عمومي ملك

آگهي فراخوان مزايده شماره 2-90 عمومي ملك

آگهي فرخوان مزايده شماره 2- 90عمومي ملك
وزارت امور اقتصادي و دارايي به استناد جزء الف بند 39 قانون بودجه سال 90 كل كشور در نظر دارد يك باب ملك مازاد خودرا با پلاك ثبتي شماره720 فرعي از6723اصلي واقع در بخش 12 بنشاني ميدان امام حسين خيابان آيت اله مدني به مساحت 39/4426 متر مربع متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. لذا از متقاضيانخريد درخـواست مي گردد به مدت پنج روز پس از نشر آگهـي جـهت اخـذ اسنـاد مزايده بنشاني تهران- خـيابان باب همـايون- خيابان صور اسرافيل- ساختمـان مـركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي - طبقه همكف-اتاق 1322 مراجعه نمايند.
1- قيمت كارشناسي پايه به مبلغ 000/460/854/62 ريال مي باشد.
2- مهلت تحويل پاكات حداكثر تا پايان ساعت اداري 10 روز پس از دريافت مدارك مزايده مي باشد كه شركت كنندگان پس از تكميل و امضاء اسناد مزايده مي بايست آنرا به دبيرخانه اداره كل امور اداري و پشتيباني وزارت امور اقتصادي و دارايي واقع در طبقه همكف اتاق شماره 1539 تحويل نمايند.
3- متقاضيان مي بايست مبلغ                       ريال براي شركت در مزايده ملك با پلاك ثبتي مذكور بحساب جاري شماره 59/37307 وزارت امور اقتصادي و دارايي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و يا به صورت ضمانتنامه بانكي(بدون قيد و شرط) با مدت لااقل سه ماه بعد از تاريخ تشكيل كميسيون مزايده و قابل تمديد ارائه نمايند .
4- پيشنهادات رسيدهدر ساعت 10 صبح روزكاري بعد ازاتمام مهلت ارسال مداركدر حضور اعضاء كميسيون مزايده وزارت اموراقتصادي و دارائي باز و قرائت خواهد شد .
5-شركت كنندگان مي توانند اطلاعات كامل مزايده را از طريق سايت www.mefa.gov.ir وhttp://iets.mporg.ir به صورت رايگان دريافت نمايند.
ضمنا" جهت اطلاعات بيشتر با اداره كل اموراداري و پشتيباني – اداره امور قراردادها به شماره 39903444-021تماس حاصل نمايند.
 
 
                                                                                             
                                                                                           اداره كل اموراداري و پشتيباني        

پيوست شماره 2
                                                برگ پيشنهاد قيمت
الف)مشخصات شركت كننده:
 
1-        نام نام خانوادگي:                                        1- شركت /سازمان/موسسه:
2-        نام پدر:                                                    2-شماره ثبت:
3-        شماره شناسنامه:                                         3- تاريخ ثبت: 
4-        تاريخ تولد:                                                4- آدرس و تلفن دفتر:                
5-        محل تولد:
6-        آدرس و تلفن متقاضي:                                        
 
ب)مبلغ كل پيشنهادي:
1- قيمت پيشنهادي متقاضي(به عدد...../...../....../...... ريال)
2- قيمت پيشنهادي متقاضي (به حروف.......................................................ريال)


اينجانب...................................ملك موضوع مزايده را رويت نموده و ضمن اعلام آگاهي كامل خود از شرايط مزايده اظهار ميدارد جهت تهيه و پرداخت ثمن نقدي آن هيچگونه مشكلي نداشته و متعهد مي گردم در صورت برنده شدن درخواستي مبني بر تغيير شرايط پرداخت ثمن نقدي نداشته باشم. در ضمن تاكيد مي نمايم در صورت برنده شدن و انصراف از خريد و ضبط سپرده شركت در مزايده، درخواستي جهت استرداد آن نخواهم نمود.                                                                                 
 
                                                                                                  تاريخ و مهر و امضاء
 
 
قرائت شد وتماما" مورد تائيد است.( مهر و امضاء)

بسمه تعالي
 مزايده شماره 2-90
شرائط برگزاري مزايده عمومي ملاك با پلاك ثبتي720 فرعي از 6723 اصلي ازاملاك مازاد وزارت امور اقتصادي و دارايي
 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در نظر دارد يك باب ملك مازاد خودرا با پلاك ثبتي به شماره 720 فرعي از6723اصلي واقع در نظام آباد به مساحت 39/4436 متر مربع واقع در بخش12تهران به نشاني ميدان امام حسين(ع) خيابان شهيد آيت اله مدني روبروي بيمارستان امام حسين(ع) متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي مجوز شماره484/ت27494ﻫ مورخ9/1/82 هيات محترم وزيران از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. لذا متقاضيانمي بايست  به مدت پنج روز پس از نشر آگهـي جـهت اخـذ اسنـاد مزايده بنشاني تهران- خـيابان باب همـايون- خيابان صور اسرافيل- ساختمـان مـركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي - طبقه همكف-اتاق 1322 مراجعه نمايند.از كليه شركت كنندگان (اعم از حقيقي و حقوقي) دعوت بعمل مي آيد با در نظرگرفتن شرايط ذيل آمادگي خود را اعلام نماييد.
1-مشخصات كلي ملك:
مطابق سند مالكيت، عرصه ملك مذكور ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 39/4426 (چهارهزار و چهارصد و بيست و شش متر و سي و نه دسي متر مربع) متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و هم اكنون به عنوان انبار اقلام مازاد ادارات اين وزارتخانه از آن استفاده مي شود كه شمالاً بطول 75/98 متر محدود مي شود به همسايه، شرقاً به بطول 46 متر محدود مي شود به خيابان شهيد آيت اله مدني (نظام آباد سابق)، جنوباً به طول 40/95 متر محدود مي شود به كوچه شش متري اقدامي و غرباً به طول 69/45 متر محدود مي شود به اول املاك مسكوني و دوم به بن بست شش متري حديدي، اعياني ملك مذكور شامل دو بخش مي باشد، بخشي كه اطراف زمين قديمي و فرسوده بود و بخش ديگري كه حدوداً وسط ملك قرار گرفته و در دو طبقه همكف و زيرزمين احداث شده حدوداً 195 متر مربع هر طبقه و با توجه به دو طبقه بودن آن حدود 385 مترمربع زيربنا دارد.عرصه ملك مذكور از قسمت شرقي در بر خيابان شهيد آيت اله مدني (نظام آباد) قرار گرفته است.
ملك مذكور داراي انشعابات آب و گاز شهري، برق 3 فاز و 4 خط تلفن ثابت مي باشد.
2-زمان بازديد: همه روزه بجز روزهاي تعطيل از تاريخ درج در روزنامه بمدت 5 روز(مهلت دريافت مدارك مزايده)
3-مهلت تحويل پيشنهادات: ده/10 روز پس از پايان مهلت بازديدمي باشد (بجز روزهاي تعطيلي ) بعد از دريافت مدارك مهلت تحويل پاكات خاتمه مي يابد.(مهلت ارسال مدارك)
4- پيشنهادات بايد شامل مشخصات كامل پيشنهاد دهنده باشد (درج كامل مشخصات پيشنهاد دهنده بر روي فرم مربوطه الزامي است) به پيشنهادات فاقد اطلاعات خواسته شده و يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد نشد.
5- پيشنهاد دهنده بايد قيمت پيشنهادي خود را درپيوست شمار 2با خط خوانا و با عدد و حروف نوشته وبه قيمت هاي پيشنهادي مخدوش ، قلم خورده و يا مبهم يا بدون حروف ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- پيشنهاد دهنده بايد روي پاكت پيشنهادي خود جمله مربوط به آگهي مزايده شماره سه را نوشته و نام و نشاني كامل خود را قيد نمايد و در غير اينصورت حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
7-كميسيون برگزار كننده مزايده در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات طبق قانون مختار است و متقاضيان حق اعتراض به تصميم ماخوذه توسط كميسيون مزايده را نخواهندداشت.
8- كميسيون مزايده راس 10 صبح يك روز بعد از اتمام مهلت ارسال مدارك ( بجز روزهاي تعطيل ) در ساختمان مركزي وزارت متبوع تشكيل و پاكات پيشنهادات واصله را مفتوح و پس از رسيدگي برنده مزايده را از طريق نصب در تابلو اعلانات اداره كل اموراداري و پشتيباني واقع در طبقه همكف، اعلام خواهد نمود.
9- ميزان سپرده شركت در مزايده 5% مبلغ پيشنهادي مي باشد. كه مي بايستي به حساب جاري شماره 59/37307 وزارت امور اقتصادي و دارايي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و يا به صورت ضمانتنامه بانكي(بدون قيد و شرط) با مدت اعتبارحداقل سه ماه بعد از تاريخ تشكيل كميسيون مزايده و قابل تمديد ارائه گردد.( پيوست شماره 1 )
10- برنده مزايده حداكثر تا پنج روز پس از ابلاغ مي بايست نسبت به واريزكل مبلغ پيشنهادي براي ملك مذكور اقدام نمايند در غير اينصورت ملك نفر دوم مزايده واگذار خواهد شد (‌مدت پنج روز به هيچ وجه تمديد نخواهد شد).
11- پيشنهاد دهندگان مي بايست پيشنهادات خود را در زمان مقرر در سه پاكت جداگانه الزاما" هر سه پاكت،"لاك و مهر شده بشرح ذيل بهدبير خانه اداره كل امور اداري وپشتيباني وزارت امور اقتصادي و دارايي واقع در طبقه همكف اتاق 1539 تسليم نمايند.
پاكت الف : شامل تضمين شركت در مزايده( موضوع بند9 شرائط)
پاكت ب: برگ شرايط مزايده پس از مهر و امضاءكه براي اشخاص حقوقي ارائه آگهي تاسيس و آخرين تصميمات مجمع عمومي موضوع هر گونه تغييرات مندرج در روزنامه رسمي و براي اشخاص حقيقي تصوير شناسنامه و كارت ملي بهمراه آدرس الزامي است
پاكت ج : تكميل و امضاء فرم پيشنهاد قيمت توسط متقاضي(پيوست شماره 2)
12- ابتدا پاكت الف شركت كنندگان باز و قرائت خواهد شد در صورتيكه مدارك پاكت الف بدون عيب و نقص وكامل باشد پاكت ب باز مي شود و درصورتي كه پاكت ب بدون عيب و نقص و كامل باشد پاكت ج مفتوح خواهد شد.
تذكر:هر سه پاكت الف ،ب وج الزاما"مي بايست لاك و مهر شده باشند و از بازگشايي پاكات چسب و مهر خوداري خواهد شد.ضمنا" هر شركت كننده مي بايست روي هر سه پاكت شماره پلاك ثبتي را قيد نمايند.  
13- به پيشنهاداتي كه پس از پايان وقت اداري اعلام شده  به اداره كل امور اداري وپشتيباني واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.ضمنا" مزايده مذكورباكمترازدونفر شركت كننده برگزارنمي گردد وباطل اعلام مي گردد.
14-اداره كل امور اداري وپشتيباني پس از دريافت صورت اسامي شركت كنندگان ،از كميسيون مزايده ظرف مدت 2 روز به استثناء روزهــاي تعطيل نتيجه را با ذكر نام برنده اول و دوم به منظور اطلاع آنان در تابلو اعلانات اداره كل امور اداري و پشتيباني واقع در طبقه اول راهرو اصلي ساختمان وزارت امور اقتصادي و دارايي)نصب مي نمايد و اين فهرست براي نفرات اول و دوم به منزله اطلاع كتبي تلقي ميشود.
15-نفر اول برنده از تاريخ اعلام نتيجه توسط اداره كل اموراداري و پشتيباني به مدت 5 روز به استثناء روزهاي تعطيل فرصت مراجعه براي انجام معامله و واريز وجه ملك موصوف به حساب مربوطه را خواهد داشت و در صورت عدم مراجعه سپرده وي به نفع دولت ضبط خواهد شد و نفر دوم به عنوان برنده مزايده انتخاب و وفق مقررات نيز با وي رفتار خواهد شد.
16-برنده مزايده(خريدارملك)پس از اعلام نتيجه مي بايست حداكثر ظرف مدت 45روز به اداره كل امور اداري و پشتيباني مراجعه و نسبت به اخذ مدارك ملك خريداري شده اقدام نمايد.
17-سپرده نفرات اول و دوم تا انجام قطعي معامله و تنظيم مبايعنامه مسترد نخواهد شد ليكن سپرده ساير شركت كنندگان در مزايده پس از تعيين نفــرات اول و دوم و امضاء صورتجلسه توسط اعضاء كميسيون و با معرفي اداره كل اموراداري و پشتيباني توسط اداره كل امور مالي مسترد مي گردد.
18-حضور پيشنهاد دهندگان در زمان قرائت پيشنهـادات در جلسه كميسيون مزايده بلامانع مي باشد
19-شركت كننده بايد ملك مذكور را بازديد نموده و با قبول همه شرايط مزايده فرم مربوطه را تكميل و امضاء نمايد.
20- تمام هزينه هاي نقل و انتقال سند بر عهده خريدار مي باشد.
21- بر نده مزايده حق واگذاري ملك مذكور را تا قبل انتقال سند به اشخاص ديگر نخواهند داشت.
22-پيشنهاد دهنده با امضاء برگ شرايط مزايده متعهد و ملزم به اجراي مفاد آئين نامه معاملات دولتي
مي باشد.
23- شركت كاركنان دولت درمزايده بلامانع مي باشد.
24-پيشنهاد دهنده مكلف است كليه اسناد مزايده را دقيقاً مورد مطالعه قرارداده و با قيد عبارت ًخوانده شده و مورد قبول است ًتمامي صفحات را امضاء و اعاده نمايد .
 
 


ضمانتنامه شركت درمزايده
(پيوست شماره1)
نظربه اينكه ٭                                               به نشاني:
مايل است در مزايده ٭٭٭٭                          شركت نمايد اين ٭٭  
از٭                                                       در مقابل ٭٭٭                                          براي
مبلغ                                        ريال تضمين و تعهد مي نمايد چنانچه٭٭٭                      
به اين ٭٭                                         اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط با تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است وميزان
           ريال هر مبلغي را كه ٭٭٭ مطالبه نمايد به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ٭٭٭
بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد بي درنگ در وجه يا حواله كرد ٭٭٭ بپردازد.       مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخرساعت اداري روز اداري روز        معتبر مي باشد اين مدت بنا به در خواست كتبي ٭٭٭ براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه ٭٭          نتواند و يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند ويا ٭ موجب اين تمديد را فراهم نسازدو ٭٭را موافق با تمديد ننمايد٭   متعهد است بـدون ايــنكه احتـياجي به مطـالبـه مجـدد بـاشد مبــلغ درج شـده در ايـن ضــمـانتـنامه را در وجـه يا حواله كرد٭٭٭ پرداخت كند چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي ٭٭٭مطالبه نشود ضمانتنامه در سرسيد ،خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ،اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد.
٭            عنوان پيمانكار
٭٭         عنوان بانك يا موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز
٭٭٭       عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما
٭٭٭٭     موضوع قرارداد مورد نظر
                                                                                         مهر و امضاء پيشنهاد دهنده

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
shoar
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^